اجاره نیسان پاترول در کیش

اجاره نیسان پاترول در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2,000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کادیلاک اسکالید در کیش

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1,950.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره پرادو در کیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1,150.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره اف جی کروز در کیش

اجاره اف جی کروز صفر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1,200.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره اسپورتیج در کیش

اجاره اسپرتیج 2018 صفر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 750.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره رنو داستر در کیش

اجاره رنو داستر صفر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 550.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره پاجرو در کیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 950.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره دوج درانگو در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره بنز slk در کیش

اجاره ‌BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.800.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره مازراتی در کیش

اجاره مازراتی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره لامبورگینی در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: ناموجود

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره بنز slk در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره شورلت مالیبو در کیش

اجاره شورلت مالیبو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.300.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره تویوتا اولون در کیش

اجاره تویوتا اولون در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.100.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کرایسلر در کیش

اجاره کرایسلر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره نیسان Z در کیش

اجاره نیسان Z در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 900.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره هامر در کیش

اجاره هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کروت درکیش 

اجاره کروت در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره موستانگ کروک در کیش

اجاره موستانگ کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

اجاره کامارو کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کامارو در کیش

اجاره کامارو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره موستانگ در کیش

اجاره موستانگ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره نیسان Z در کیش

اجاره نیسان Z در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 900.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره هامر در کیش

اجاره هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره نیسان ایکستریل درکیش

اجاره نیسان ایکستریل درکیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.950.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره اینفینیتی درکیش

اجاره اینفینیتی FX35 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره BMW X6 در کیش

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

اجاره کامارو کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کامارو در کیش

اجاره کامارو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره موستانگ در کیش

اجاره موستانگ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره FJ کروز در کیش

اجاره FJ کروز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کرایه سانتافه در کیش

کرایه سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 750.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره دوج دورانگو در کیش

اجاره دوج دورانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره ماشین رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره خودرو کادیلاک در کیش

کرایه خودرو کادیلاک SRX در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره تاهو در کیش

اجاره تاهو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره نیسان جوک در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره اسپرتیج در کیش

اجاره اسپرتیج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 650.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره توسان در کیش

اجاره توسان در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 700.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره اپتیما در کیش

اجاره اپتیما در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 650.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره ماشین سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 700.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره ولستر درکیش

اجاره ولستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره فورد اج در کیش

اجاره ماشین فورد اج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 800.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 
اجاره سوناتا در کیش

اجاره ماشین سوناتا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 600.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

اجاره ماشین شرایط اجاره 

 لیموزین در کیش

اجاره لیموزین در کیش

رزرو کنید: 09128886065

  

 ون در کیش

اجاره ون در کیش

رزرو کنید: 09128886065

  

سوالات متداول اجاره ماشین در کیش

مدت زمان اجاره ماشین در کیش از زمان تحویل ماشین به مسافر 24 ساعت است و مسافر میتواند برای راحتی بیشتر خودرو را در فرودگاه تحویل دهد و یا تحویل بگیرد
میزان رانندگی در مدت 24 ساعت 200 کیلومتر برای اتوموبیل مورد اجاره در نظر گرفته شده است
نقص فنی خودرو در کیش درهنگام رنت ماشین اگر علت از استحلاک باشد با شرکت اجاره اتوموبیل است و اگر نقص خودرو به دلیل استفاده نادرست باشد هزینه آن به عهده مسافر خواهد بود
در هنگام بروز تصادف بخشی از خسارت از بیمه و هزینه فرانشیز از مافر گرفته میشود در صورتی که میزان خسارت بیشتر از حد پرداخت بیمه باشد مسافر متحمل پرداخت آن میشود
قیمت بنزین در جزیره زیبای کیش همانند تمامی ایران است و تفاوتی ندارد
قوانین راهنمایی رانندگی در کیش همانند همه جای دیگر کشور است با این تفاوت که بسیار دقیق تر و منظم تر مورد بررسی قرار میگیرد
ظرفیت ماشین ها به ترنیب 2 نفر برای ماشین های رودستر 4 نفر برای ماشین های کوپه و هاچبک و 5 نفر برای خودرو های سدان و 7 نفر برای ماشین های شاسی بلند بزرگ مانند سانتافه و فورذچونر است
در صورت تصادف در کیش لطفا ابتدا با راهنمایی و رانندگی ودر صورت نیاز با اورزانس تماس بگیرید و حتما شرکت اجاره ماشین را موطلع کنید

  • اجاره ماشین کیش-اجاره ماشین-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-ارزان ترین اجاره ماشین در کیش-اجاره ون در کیش-اجاره هایس رد کیش-اجاره ماشین ون با راننده کیش-اجاره ماشین با راننده در کیش-در کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش-اجاره ماشین در کیش

  • اجاره ماشین کیش اجاره خودرو کیش

اجاره ماشین در کیش نوروز ۱۴۰۰ - اجاره ماشین کیش نوروز ۱۴۰۰ - اجاره خودرو در کیش نوروز 1400 - لیست قیمت احاره ماشین کیش - لیست قیمت اجاره خودرو در کیش - قیمت اجاره ماشین ۱۴۰۰ در کیش

بلیط لحظه آخری هواپیما

بلیط لحظه آخری هواپیما کیش

اجاره ماشین کیش اجاره خودرو کیش

رنت کار کرانه آریایی کیش دارای مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش شهرک صدف دفتر خدماتی فاز4 طبقه اول واحد 64 

 

دیدگاه‌ها  

+151 # محمد 1398-10-07 12:59
آیا امکان تحویل ماشین در فرودگاه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+149 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-07 13:02
با سلام
بله شما میتوانید برای آسودگی بیشتر ماشین را در فرودگاه تحویل دهید و یا از شرکت رنت کار تحویل بگیرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # حسین 1399-11-11 11:54
سلام
امکان اجاره ماشین در کیش در روز جمعه وجود داره؟ و میشه خودرو را در فرودگاه کیش تحویل بگیرم یا حتما باید در هتل کیش ماشین رو رنت کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+124 # مجید 1398-10-07 21:10
سلام وقت بخیر
قیمتها جدیدن یا قدیم؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # امینی 1398-10-15 11:02
سلام
برای اجاره ماشین در کیش برای خودرو اسپرتیج چه مقدار برای ضمانت باید به شرکت رنت کار کیش پرداخت کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # سپیده 1398-10-15 13:12
سلام
اجاره خودرو در کیش ۲۴ ساعته حساب میشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # سید محمد موسوی 1398-10-15 13:14
ماشینهای اجاره در کیش بیمه هستند ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # زهرا 1398-10-15 13:16
اتومبیل اجاره ای در کیش کروک هم دارید مثل موستانگ و کامارو و ...
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+137 # سارا 1398-10-15 13:28
اجاره خودرو تو کیش ماشینهای ایرانی هم دارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+116 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-15 23:47
با سلام
خیر برای اجاره ماشین در کیش تنها اتوموبیل های امریکایی،ژاپنی ویا آلمانی و کره ای موجود است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+126 # سحر 1398-10-15 13:30
در صورت تصادف خسارت به چه صورت حساب میشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پدرام 1398-10-15 13:30
سلام
برای اجاره ماشین در کیش اگر چک نداشته باشیم شما وجه نقد هم برای ضمانت قبول میکنید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+134 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-15 23:34
باسلام
بله امکان اجاره خودرو در کیش بدون چک با وجه نقد امکانپذیر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+58 # saman 1398-11-01 11:04
اجاره ماشین در کیش ۲۴ ساعته حساب میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+61 # سینا 1398-11-10 23:04
سلام قیمت ها جدید هستن؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+68 # امیرعلی 1399-02-24 07:39
اجاره ماشین کیش میتونیم چند تا ماشین را با هم عوض کنیم مثلا روزی یه ماشین ازتون بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+62 # علي 1399-02-25 15:42
سلام ماشين ها رو ضدعفوني ميكنيد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+35 # ممد 1399-08-19 16:52
اجاره ماشین در کیش و تهران شرایطش یکیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # ahmad 1399-09-19 09:22
سلام چقدر خوبه که تواین شرایط کرونا همه پرتوکلهارو رعایت میکنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # ahmad 1399-09-19 09:24
واقعا چقدر تمیزهستن ماشینها واقعا ادم میتونه اعتماد کنه و خیالش راحت باشه که همه ماشیناتون ضدعفونی شده تحویل میدن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+31 # samyar 1399-09-19 09:26
واقعا قیمتهاتون باور نکردنیه بااین خدمات عالی و کیفیت و تمیزی خودروهاتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+27 # samir 1399-09-19 09:28
واقعاانقدخدماتتون عالی هست و ماشیناتون بی نقصن که من یکسال هرماه که میام کیش اصلانمیتونم مقایستون کنم با بقیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # milad 1399-10-16 07:00
یک سوییچ، برای خلق تجربه‌ای به یاد ماندنی…

واقعا لذت بخش هست زندگی و حضور در جزیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


اجاره ماشین در کیش
Average Rating: 5
Votes: 1297
Reviews: 1074
اجاره ماشین کیش

اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش اجاره ماشین در کیش با تخفیف ویژه
When: -
Where: مرکز اجاره ماشین
بازار شارستان
کیش
همکف
اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-اجاره ماشین ارزان در کیش