برای مشاهده موجودی  کرایه و اجاره ماشین در کیش و قیمت های به روز شده روی قسمت پایین کلیک کنید

لیست قیمت و موجودی امروز اجاره ماشین در کیش-کلیک کنید

اجاره لگسوس NX 200 در کیش

اجاره لگسوس NX 200 در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 7.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره لگسوس RX 300 در کیش

اجاره لگسوس RX 300 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره لگسوس ES 250 در کیش

اجاره لگسوس ES 250 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 5.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره شورولت تراورس در کیش

اجاره شورولت تراورس در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 2.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره تویوتا فورچونر در کیش

اجاره تویوتا فورچونر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره تویوتا GT86 در کیش

اجاره تویوتا GT86 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره مزدا ۶ در کیش

اجاره مزدا ۶ در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 1.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره مزدا ۳ در کیش

اجاره مزدا ۳ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره هیوندای اکسنت در کیش

اجاره اکسنت در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره پاترول پتفایندر در کیش

اجاره پاترول پتفایندر در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 8.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره نیسان سنترا در کیش

اجاره نیسان سنترا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.600.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره نیسان کیکس در کیش

اجاره نیسان کیکس در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره مازراتی کواتروپورته در کیش

اجاره مازراتی کواتروپورته در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 18.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره Audi Q5 در کیش

اجاره Audi Q5 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره Audi A5 کروک در کیش

اجاره Audi A5 کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 10.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 5.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کادیلاک CTS در کیش

اجاره کادیلاک CTS در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 5.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره بنز C200 کروک در کیش

اجاره بنز C200 کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 20.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره جیپ در کیش

اجاره جیپ رانگلر در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 5.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره آئودی در کیش

اجاره آئودی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 8.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره ایمپالا در کیش

اجاره شورولت ایمپالا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.200.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز CLS در کیش

اجاره بنز CLS در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 7.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجارجگوار در کیش

اجاره جگوار در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره رنجرور ایوک در کیش

اجاره رنجرور ایوک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 16.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره جگوار f-type در کیش

اجاره جگوار F-Type در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 13.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین -30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره مینی در کیش

اجاره مینی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره مازراتی لوانته در کیش

اجاره مازراتی لوانته در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 14.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره لگسوس 570 LX در کیش

اجاره لگسوس 570 LX در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 8.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره لندکروز در کیش

اجاره لندکروز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 10.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره سکویا در کیش

اجاره تویوتا سکویا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 6.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره BMW 740 در کیش

اجاره BMW 740 در کیش

قیمت هر 24 ساعت: 6.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره پورش باکستر در کیش

اجاره پورش باکستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 15.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره استون مارتین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 14.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره نیسان پاترول در کیش

اجاره نیسان پاترول در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 11.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 10.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره پرادو در کیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره اف جی کروز در کیش

اجاره اف جی کروز صفر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره اسپورتیج در کیش

اجاره اسپرتیج 2018 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره رنو داستر در کیش

اجاره رنو داستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره پاجرو در کیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره دوج درانگو در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 8.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز slk در کیش

اجاره ‌BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 6.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره مازراتی در کیش

اجاره مازراتی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 15.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره لامبورگینی در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت هر 1 ساعت: 11.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 0 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز slk در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 7.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره مالیبو در کیش

اجاره شورلت مالیبو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.200.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره تویوتا اولون در کیش

اجاره تویوتا اولون در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کرایسلر در کیش

اجاره کرایسلر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 11.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره نیسان Z در کیش

اجاره نیسان Z در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.200.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره هامر در کیش

اجاره هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.400.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کروت درکیش 

اجاره کروت در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره z4 bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره موستانگ کروک در کیش

اجاره موستانگ کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.100.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

اجاره کامارو کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کامارو در کیش

اجاره کامارو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره موستانگ در کیش

اجاره موستانگ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 11.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره نیسان Z در کیش

اجاره نیسان Z در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.200.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره هامر در کیش

اجاره هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.400.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 7.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره نیسان ایکستریل درکیش

اجاره نیسان ایکستریل درکیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره اینفینیتی درکیش

اجاره اینفینیتی FX35 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 7.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره BMW X6 در کیش

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 6.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

اجاره کامارو کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کامارو در کیش

اجاره کامارو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره موستانگ در کیش

اجاره موستانگ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره FJ کروز در کیش

اجاره FJ کروز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره سانتافه در کیش

کرایه سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.100.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره دوج دورانگو در کیش

اجاره دوج دورانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 8.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره ماشین رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره خودرو کادیلاک در کیش

کرایه خودرو کادیلاک SRX در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.400.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره تاهو در کیش

اجاره تاهو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره نیسان جوک در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره اسپرتیج در کیش

اجاره اسپرتیج در کیش (اتاق وسط)
قیمت هر 24 ساعت: 1.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره توسان در کیش

اجاره توسان در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چارجر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره اپتیما در کیش

اجاره اپتیما در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.900.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره ولستر درکیش

اجاره ولستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 8.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره فورد اج در کیش

اجاره ماشین فورد اج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره موهاوی در کیش

اجاره خودرو موهاوی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.700.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره سورنتو درکیش

اجاره سورنتو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.300.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره کیا کارنز در کیش

اجاره ماشین کیا کارنز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره ماشین پژو RCZ در کیش

اجاره ماشین پژو RCZ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: ناموجود

💰 مبلغ ضمانت ماشین - تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره ماشین پژو 308 کروک در کیش

اجاره ماشین پژو 308 کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: ناموجود

💰 مبلغ ضمانت ماشین - تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره ماشین پژو 207 کروک در کیش

اجاره ماشین پژو 207 کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: ناموجود

💰 مبلغ ضمانت ماشین - تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره بنز SLC در کیش

اجاره بنز SLC در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.500.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

اجاره سوناتا در کیش

اجاره ماشین سوناتا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.800.000 تومان

💰 مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886 

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

 

لیموزین در کیش

اجاره لیموزین در کیش

رزرو کنید: 09126060886

  

ون در کیش

اجاره ون در کیش

رزرو کنید: 09126060886

  

سوالات متداول اجاره ماشین در کیش

مدت زمان اجاره ماشین در کیش از زمان تحویل ماشین به مسافر 24 ساعت است و مسافر میتواند برای راحتی بیشتر خودرو را در فرودگاه تحویل دهد و یا تحویل بگیرد
میزان رانندگی در مدت 24 ساعت 200 کیلومتر برای اتوموبیل مورد اجاره در نظر گرفته شده است
نقص فنی خودرو در کیش درهنگام رنت ماشین اگر علت از استحلاک باشد با شرکت اجاره اتوموبیل است و اگر نقص خودرو به دلیل استفاده نادرست باشد هزینه آن به عهده مسافر خواهد بود
در هنگام بروز تصادف بخشی از خسارت از بیمه و هزینه فرانشیز از مافر گرفته میشود در صورتی که میزان خسارت بیشتر از حد پرداخت بیمه باشد مسافر متحمل پرداخت آن میشود
قیمت بنزین در جزیره زیبای کیش همانند تمامی ایران است و تفاوتی ندارد
قوانین راهنمایی رانندگی در کیش همانند همه جای دیگر کشور است با این تفاوت که بسیار دقیق تر و منظم تر مورد بررسی قرار میگیرد
ظرفیت ماشین ها به ترنیب 2 نفر برای ماشین های رودستر 4 نفر برای ماشین های کوپه و هاچبک و 5 نفر برای خودرو های سدان و 7 نفر برای ماشین های شاسی بلند بزرگ مانند سانتافه و فورذچونر است
در صورت تصادف در کیش لطفا ابتدا با راهنمایی و رانندگی ودر صورت نیاز با اورزانس تماس بگیرید و حتما شرکت اجاره ماشین را موطلع کنید

  • اجاره ماشین کیش-اجاره ماشین-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-ارزان ترین اجاره ماشین در کیش-اجاره ون در کیش-اجاره هایس رد کیش-اجاره ماشین ون با راننده کیش-اجاره ماشین با راننده در کیش-در کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش-اجاره ماشین در کیش
  • اجاره ماشین کیش اجاره خودرو کیش

قیمت اجاره خودرو در کیش - اجاره ماشین در کیش

قیمت اجاره ماشین در کیش در حدود ۱ میلیون تا ۳ میلیون تومان در ماشین های اقتصادی و از ۳ میلیون تومان به بالا در خودرو های لوکس و اسپرت است. هزینه ضمانت اجاره ماشین در کیش از مبلغ حداقل ۵ میلیون تومان برای ارزان ترین ماشین و ۷ میلیون تومان برای ماشین های اقتصادی و ۱۰ میلیون تومان به بالا برای ماشین های لوکس و کروک در کیش است. 

اجاره ماشین در کیش

ایران سرزمین گوناگونی‌ها است و هر گوشه این خاک داستانی دارد تا برای شنیدنش راهی سفر شد. بی‌گمان جزیره کیش یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در جنوب ایران است که در بیشتر روزهای سال مسافران را به خود می‌خواند. با توجه به بعد مسافت  قابل‌ملاحظه این مقصد گردشگری با دیگر شهرها و طی بخشی از مسیر سفر از مسیر آبی دریا، تهیه وسیله نقلیه در جزیره روش معمول گردشگران برای بازدید است و امروزه شرکت‌های بسیاری در حوزه ارائه خدمات مربوط به اجاره ماشین، اجاره موتور و اجاره قایق در کیش فعالیت می‌کنند.

کرایه ماشین در کیش

اجاره و کرایه خودرو و ماشین در کیش

یکی از روشهای کاهش هزینههای سفر برای تهیه بنزین و هزینه استهلاک خودرو، اجاره انواع اتوموبیل در کیش است که علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، آزادی عمل بیشتری برای مسافر به ارمغان میآورد تا در عوض استراحت برای رفع خستگی رانندگی طی ساعتهای طولانی ، زمان بیشتری برای بازدید از جاذبههای جزیره کیش و لذت بردن از سفر در اختیار داشته باشد. ناگفته نماند که رانندگی در جزیره کیش نیز خود یکی از جاذبههای گردشگری است. خلاف شهرهای دیگر، بوق زدن در کیش ممنوع بوده و ترافیک نیز به ندرت پیش میآید.

اجاره ماشین کیش 

به سبب واقع شدن جزیره کیش در مناطق آزاد، واردات ماشینهای خارجی و لوکس به این منطقه بسیار بیشتر از سایر نقاط کشور رواج دارد. امروزه شرکتهای بسیاری در زمینه اجاره ماشین در کیش فعالیت دارند. قرارداد اجاره بین شرکت اجارهدهنده خودرو و مشتری است که طی آن فرد اجاره کننده ماشین مشخصی را طی زمان مشخص و با خدمات مشخص اجاره میکند. همواره به مسافران توصیه میشود تا برای تهیه وسیله نقلیه اعم از انواع اتوموبیل، قایق و موتور به شرکتهایی مراجعه کنند که مجوز رسمی از مناطق آزاد داشته و عضو مجمع رسمی رنتکاران باشند.  این شرکتها همه دفتر، مرکز رسمی و دفترچه رنت دارندو اغلب کل بدنه خودرو را تضمین میکنند. بدون شک  انعقاد قرارداد با چنین شرکت هایی از اعتبار و و اطمینان بیشتری برخوردار است و در صورت بروز مشکل میتوان از شرکت مزبور شکایت کرد.  افراد بسیاری نیز در معابر ماشین اجاره میدهند که قطعا در صورت رخدادن مشکل، شکایت از آنها راه به جایی نخواهد برد.

اجاره ماشین در کیش ارزان

مدت زمان معمول اجاره ماشین 24 ساعته بوده و در صورت تمایل مشتری قابل تمدید خواهد بود.  نرخ اجاره خودرو در کیش به مدل، نوع ماشین و خدمات مشمول آنها بستگی دارد. مشتری رزرو خودرو را معمولا به طریق غیرحضوری انجام داده و ماشین را در فرودگاه تحویل میگیرد. قرارداد در همان محل تحویل منعقد و وجه قرارداد پرداخت میشود.  حین قرارداد، مبلغی نیز به عنوان وجه ضمانت قرارداد از مشتری دریافت میگردد که پس از اتمام قراداد به او عودت داده خواهد شد. مبلغی نیز برای وجه خلافی نزد شرکت به مدت بیست تا سی روزه باقی میماند که با محرز شدن عدم خلافی و جریمه خودرو در مدت زمان قرارداد، به حساب مشتری واریز خواهد شد. هزینه تأمین بنزین ماشین بر عهده مسافر است که میتواند از طریق کارت سوخت خود پرداخت کند. مدارک لازم برای عقد قرارداد هم گواهینامه رانندگی و کارت شناسایی است.  بسیاری از شرکتهای رنت ماشین در کیش خدمات CIP نیز ارائه میدهند که مراد از آن خدمات تشریفاتی فرودگاهی است که از ورود مسافر به فرودگاه آغاز میشود که عبارتند از: انتقال با خودروی جداگانه از سایر مسافران به ترمینال، دریافت کارت پرواز، تحویل چمدانها پذیرایی و مانند آن. این خدمات محدودیتی ندارد و مسافر باید باید ساعاتی پیش از پرواز درخواست خود را اطلاع دهد

اجاره خودرو در کیش

انواع ماشینهای اجارهای در کیش عبارتند از:

خودرو‌های اقتصادی : این گروه از ماشینها نسبت به دیگر ماشینها مدل‌‌های معمولیتری بوده و خدمات خاص را شامل نمیشوند و در نتیجه، هزینه اجاره آنها پایینتر است.

 

ماشینهای شاسی بلند: اگر با خانواده به کیش سفر کنید، این گروه از ماشینها گزینه مناسبی برای اجاره خودرو به شمار میآیند که نرخ اجاره آن از کف قیمت بالاتر است.

 

ماشینهای اسپرت : این رده از ماشینها اغلب جوانپسند، دو درب، بدون سقف و پرسرعت هستند. قیمت اجاره خودرو در کیش این گروه از ماشینها نیز از خودروهای معمولی سطح بالاتری دارد.

رنت ماشین در کیش

سخن آخر

ارائهکنندگان خدمات حملونقل به عنوان حلقهای از زنجیره تأمین گردشگری کشور نقش بزرگی در پیشرفت و  ارتقای کیفیت این صنعت ایفا میکنند. چنانکه ذکر شد کیش سرزمین جاذبهبرای سلیقههای متفاوت گردشگران است و تأمین  نیازهای حملونقل گردشگران و فراهم ساختن آسودگی ایشان حین اقامت در این جزیره زیبا، خاطرهای خوش و ماندگار از این سفر برای آنان به دنبال خواهد داشت و بازگویی این خاطرات در جذب گردشگران آینده کیش بیتأثیر نخواهد بود.

 

اجاره ماشین کیش اجاره خودرو کیش 

رنت کار ساحل گشت کیش دارای مجوز رسمی و قدیمی از سازمان منطقه آزاد کیش

اجاره ماشین در کیش

کیش جزیره‌ای زیبا در خلیج فارس است که در سال‌های گذشته به یکی از قطب‌های گردشگری تبدیل شده است. زیبایی این جزیره در کنار امکانات رفاهی و مراکز تفریحی، آن را به یک مقصد ایده آل برای بسیاری از افراد تبدیل کرده است. از جمله امکانات این جزیره می‌توان به مراکز خرید، رستوران‌های مجلل، تفریحات ورزشی و آبی اشاره کرد. یکی از امکانات منحصر به فرد این جزیره امکان اجاره کردن ماشین، موتور، قایق و لیموزین است. در ادامه می‌خواهیم بیشتر در مورد شرایط و نحوه اجاره قایق در کیش و سایر وسایل نقلیه صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

رنت ماشین در کیش 

اجاره ماشین در کیش یکی از امکانات محبوب در این جزیره به شمار می‌رود. در طی فرایند اجاره خودرو شما یک قرار داد رسمی با شرکت رنت خودرو منعقد می‌کنید. در این قرارداد شما برای مدت مشخصی خودرو را اجاره می‌کنید و سپس به شرکت باز می‌گردانید. رنت خودرو در تمامی شهرهای ایران امکان‌پذیر است اما از آنجایی که کیش منطقه آزاد محسوب می‌شود و واردات ماشین‌های لوکس و خارجی به این منطقه آزاد است و هزینه تاکسی چندان به صرفه نیست؛ بسیاری از افراد تصمیم می‌گیرند که برای مدتی ماشین اجاره کنند. همچنین رانندگی کردن با خودروی مورد علاقه یکی از لذت‌های بزرگ در جزیره کیش محسوب می‌شود.

اگر برای سفر خود قصد اجاره ماشین در کیش را دارید می‌توانید از طریق سایت کیش اسپید اقدام کنید. جهت اجاره ماشین در کیش شما باید مدارک خود شامل کارت شناسایی، گواهی نامه و یک فقره چک ضمانت معادل ارزش ماشین را ارائه دهید. سپس باید تعداد روزهای درخواستی را اعلام فرمایید. در نهایت کیش اسپید خودرو مورد نظر شما را در زمان و مکان تعیین شده به شما تحویل می‌دهد. این سایت از تنوع بسیار بالایی در اجاره خودرو برخوردار است و انواع مختلف خودروها همچون اسپرت، شاسی بلند و خودروهای اقتصادی را عرضه می‌کند.

دقت فرمایید که در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به ماشین اجاره شده، فرد ملزم به پرداخت مبلغ خسارت است. همچنین مقداری از وجه پرداخت شده جهت ضمانت در حساب باقی می‌ماند و سپس بعد از 25 روز و در صورت عدم خلافی به حساب شخص باز می‌گردد. 

اجاره ماشین امریکایی در کیش

ماشین های امریکایی در کیش یکی از پرطرفدارترین خودروها برای کرایه کردن در جزیره کیش است. مخصوصا اگر سراغ ماشین های کروک مانند موستانگ یا کامارو بروید. حتی اگر به سمت ماشین های SUV مانند اسکالاید یا تاهو بروید. برندهای جذاب مانند شورولت، فورد و کادیلاک که دنیایی از بهترین و جذاب ترین ماشین ها را که ساخت کشور امریکا است را در کنار هم ایجاد کرده و در جزیره کیش در دسترس است.

البته باید در نظر داشته باشید که از سال ۲۰۱۸ در کیش ماشین جدیدی وارد نشده است و شامل ماشین های امریکایی نیز میشود. ماشین امریکایی در کیش و دنیا به ماشین های عضلانی معروف هستند و حس لذت رانندگی را شما با اجاره این خودرو در کیش می دهد. رنت کنید و لذت ببرید.

انواع خودروهای اجاره‌ای موجود در کیش

اگر هنوز تصمیم نگرفته‌اید که چه خودروی را قصد دارید در کیش اجاره کنید و میخواهید گزینه های موجود برای اجاره ببینید، باید بگوییم در حالت کلی خودروها در کیش به 5 دسته به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

  • ماشین های اقتصادی که نسبت به دیگر خودرو ها ارزان تر هستند.
  • ماشین های اسپرت در کیش
  • ماشین های شاسی‌بلند در کیش
  • ماشین های لوکس در کیش
  • ماشین های ۷ نفره در کیش

قیمت رقابتی رنت خودرو در کیش اسپید

شاید تا به الان متوجه شده باشید که شرکت های رنت کار بسیاری در کیش وجود دارند که در ابتدای مقاله به معرفی یکی از آنها پرداختیم، در اینجا باید بگوییم یکی از دلایلی که موجب تمایز کیش‌اسپید نسبت به سایر مجموعه های موجود در کیش می‌شود وجود رنج قیمتی گسترده و مناسب نسبت به دیگر رنت کارها بوده که قدرت انتخاب بهتر و وسیع تری را به شما میدهد که از دیگر دلایل انتخاب این مجموعه برای اجاره خودرو در کیش خواهد بود.

 

تخفیف رنت خودرو در کیش

یکی از نکات قابل توجه و جذابی که این مجموعه برای مشتریان همیشگی و ثابت خود در نظر گرفته تخفیف رنت خودرو در کیش بوده که برای اعضای باشگاه مشتریان کیش‌اسپید در نظر گرفته شده است.

اجاره ماشین ارزان در کیش

همانطور که اشاره شد در کیش‌اسپید شاهد رنج قیمتی گسترده‌ای هستیم و شما با توجه به بودجه و نیاز خود می‌توانید از بین ماشین های موجود اقدام به اجاره خودرو کنید، اگر به دنبال اجاره خودروی ارزان و اقتصادی برای مدت زمان سفر خود به جزیره کیش باشید، کیش‌اسپید انواع خودرو های ارزان و اقتصادی را برای شما در نظر گرفته که با مراجعه به قسمت خودروهای ارزان در کیش‌اسپید می‌توانید اقدام به انتخاب و اجاره خودرو مورد نظر کنید.

اجاره ماشین ایرانی در کیش

آگهی های بسیاری در دیوار یا بعضی از سایت ها مبنی بر اجاره خودرو ایرانی در کیش وجود دارد که بسیار وسوسه کننده در نظر می‌آیند اما متاسفانه صحتی نداشته و باید گفت در حال حاضر هیچ رنت کاری در کیش اقدام به اجاره خودروهای ایرانی نکرده و این ادعا صحیح نبوده و تنها به علت جذب مشتری است.

رنت خودرو در جزیره کیش بدون چک

این مجموعه حواسش به همه هست، درکیش‌اسپید، همانطور که گفته شد شما می‌توانید مبلغ ضمانت را با چک و یا به صورت وجه نقد پرداخت کنید و خودروی مورد نظرتان را در کوتاه ترین زمان تحویل بگیرید و از سفرتان در این جزیره مرجانی لذت ببرید.

مشکلات اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان به شما کمک بسیاری می‌کند و این امکان را می‌دهد تا با خیالی راحت به گشت و گذار در جزیره بپردازید و بابت جا به جایی نگرانی نداشته باشید، در مجموع می‌توان گفت با رعایت توصیه های گفته شده برای اجاره ماشین از یک مجموعه معتبر مانند کیش‌اسپید، هیچ مشکلی برای‌تان در رابطه با اجاره ماشین در کیش پیش نخواهد آمد و می‌توانید با خیالی راحت خودروی مورد نظرتان را در این جزیره کرایه کرده و از سواری با آن در خیابان های کیش لذت ببرید.

 

دیدگاه‌ها  

+313 # محمد 1398-10-07 12:59
آیا امکان تحویل ماشین در فرودگاه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+313 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-07 13:02
با سلام
بله شما میتوانید برای آسودگی بیشتر ماشین را در فرودگاه تحویل دهید و یا از شرکت رنت کار تحویل بگیرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+175 # حسین 1399-11-11 11:54
سلام
امکان اجاره ماشین در کیش در روز جمعه وجود داره؟ و میشه خودرو را در فرودگاه کیش تحویل بگیرم یا حتما باید در هتل کیش ماشین رو رنت کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+278 # مجید 1398-10-07 21:10
سلام وقت بخیر
قیمتها جدیدن یا قدیم؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+291 # امینی 1398-10-15 11:02
سلام
برای اجاره ماشین در کیش برای خودرو اسپرتیج چه مقدار برای ضمانت باید به شرکت رنت کار کیش پرداخت کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+295 # سپیده 1398-10-15 13:12
سلام
اجاره خودرو در کیش ۲۴ ساعته حساب میشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+290 # سید محمد موسوی 1398-10-15 13:14
ماشینهای اجاره در کیش بیمه هستند ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+289 # زهرا 1398-10-15 13:16
اتومبیل اجاره ای در کیش کروک هم دارید مثل موستانگ و کامارو و ...
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+305 # سارا 1398-10-15 13:28
اجاره خودرو تو کیش ماشینهای ایرانی هم دارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+273 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-15 23:47
با سلام
خیر برای اجاره ماشین در کیش تنها اتوموبیل های امریکایی،ژاپنی ویا آلمانی و کره ای موجود است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+287 # سحر 1398-10-15 13:30
در صورت تصادف خسارت به چه صورت حساب میشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+270 # پدرام 1398-10-15 13:30
سلام
برای اجاره ماشین در کیش اگر چک نداشته باشیم شما وجه نقد هم برای ضمانت قبول میکنید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+278 # وب سایت کیش اسپید 1398-10-15 23:34
باسلام
بله امکان اجاره خودرو در کیش بدون چک با وجه نقد امکانپذیر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+216 # saman 1398-11-01 11:04
اجاره ماشین در کیش ۲۴ ساعته حساب میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+226 # سینا 1398-11-10 23:04
سلام قیمت ها جدید هستن؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+220 # امیرعلی 1399-02-24 07:39
اجاره ماشین کیش میتونیم چند تا ماشین را با هم عوض کنیم مثلا روزی یه ماشین ازتون بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+219 # علي 1399-02-25 15:42
سلام ماشين ها رو ضدعفوني ميكنيد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+187 # ممد 1399-08-19 16:52
اجاره ماشین در کیش و تهران شرایطش یکیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+175 # ahmad 1399-09-19 09:22
سلام چقدر خوبه که تواین شرایط کرونا همه پرتوکلهارو رعایت میکنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+184 # ahmad 1399-09-19 09:24
واقعا چقدر تمیزهستن ماشینها واقعا ادم میتونه اعتماد کنه و خیالش راحت باشه که همه ماشیناتون ضدعفونی شده تحویل میدن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+188 # samyar 1399-09-19 09:26
واقعا قیمتهاتون باور نکردنیه بااین خدمات عالی و کیفیت و تمیزی خودروهاتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+183 # samir 1399-09-19 09:28
واقعاانقدخدماتتون عالی هست و ماشیناتون بی نقصن که من یکسال هرماه که میام کیش اصلانمیتونم مقایستون کنم با بقیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+181 # milad 1399-10-16 07:00
یک سوییچ، برای خلق تجربه‌ای به یاد ماندنی…

واقعا لذت بخش هست زندگی و حضور در جزیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+76 # حمید نامدار 1400-06-26 17:25
سلام
برای اجاره ماشین در کیش اسپرتیج مناسب تر هست یا توسان؟کدوم سواری بهتری داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+78 # وب سایت کیش اسپید 1400-06-29 21:08
با سلام
برای اجاره ماشین در کیش اسپرتیج و توسان هر ۲ ماشین مناسبی هستند و تفوت زیادی ندارند. هر ۲ ماشین برای اجاره در کیش موجود است و میتوانید رنت نمایید.
سایت اجاره خودرو در کیش - کیش اسپید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+77 # عاطفه 1400-06-27 09:27
سلام ماشین کروک برای کیش میخواهم رزرو کنم چند وقت پیش از شرکت شما جوک گرفتم خوب بود الان برای سه شنبه یه کروک میخواهم رزرو کنم ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+80 # وب سایت کیش اسپید 1400-06-29 21:06
با سلام
لطفا برای اجاره ماشین در جزیره کیش با شماره های روی سایت تماس بگیرید و ماشین مورد نظر خود را در کیش اجاره نمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+72 # sara 1400-06-27 09:28
این ماشین هاتون رو اگر بخواهیم ماهانه هم اجاره کنیم امکانش هست برای یکماه بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+75 # وب سایت کیش اسپید 1400-06-29 21:05
با سلام
بله امکان اجاره ماشین در کیش برای بلند مدت حدود یک ماه هم وجود دارد.می توانید برای اجاره خودرو در کیش با شماره های سایت تماس بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+91 # vandad 1400-06-27 09:29
سلام با گواهینامه بین المللی هم میشه تو کیش ازتون ماشین اجاره کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+87 # وب سایت کیش اسپید 1400-06-29 21:04
با سلام
بله با گواهی نامه بین المللی نیز امکان اجاره خودرو در کیش وجود دارد.برای اجاره ماشین با شرکت رنت کار کیش اس‍پید تماس بگیرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+93 # reza 1400-06-27 09:30
مبلغ ضمانت برای کامارو و موستانگ رو میفرمایید لطفا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+86 # وب سایت کیش اسپید 1400-06-29 21:02
باسلام
برای اجاره کامارو یا موستانگ در کیش مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای ضمانت اجاره ماشین در کیش نیاز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+85 # سعید محمدی 1400-07-16 18:14
سلام
آیا در ایام خلوت که پیک مسافرتی نیست قیمت اجاره ماشین در کیش ارزان تر میشود ویا قیمت ها هیچ تفاوتی نمیکند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+88 # Mina 1400-07-19 19:33
سفر کوتاه‌تر از اونه که وقتت رو در انتظار تاکسی تلف کنی!پس ماشین در کیش اجاره کن?
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+85 # علی 1400-07-21 04:51
سلام
برای اجاره ماشین در کیش خودرو پورشه موجود هست؟ و اگر میشه قیمت اجاره ماشین رو در کیش بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+83 # مهتاب علیمردی 1400-08-01 22:59
سلام
ماشین رو ماهانه هم میشه اجاره کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+63 # مریم 1400-09-28 13:10
سلام برای اجاره ماشین در کیش ما از این سایت خودرو رنت کردیم ماشین تمیز بود و برخورد خوبی داشتند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+61 # مهدی احمدی 1400-11-27 22:20
بهترین سایت اجاره ماشین در کیش همین کیش اسپید هست
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+37 # Samira 1401-03-21 08:37
کیش اسپید بهترین سایت اجاره ماشین در کیش هست،ماشین فرودگاه کیش به ما تحویل دادن و بسیار رفتارشون و سرویس دهی عالی بود، با تشکر از مجموعه اجاره خودرو کیش اسپید
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+44 # Taksetare 1401-03-21 08:40
از بین شرکت های رنت ماشین در کیش، کیش اسپید بهترین شرکت اجاره خودرو در کیش است،ما برای مسافرهامون از کیش اسپید ماشین اجاره میکنیم و مهم‌ترین شریک تجاری ما در جزیره کیش هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+39 # عرشیا 1401-04-05 22:20
برای اجاره ماشین در کیش قیمت اسپرتیج و نیسان جوک از همه بهتره اما اگر ماشین کروک میخواید رنت کنید بهترین خودرو کامارو یا موستانگ میتونه باشه برای اجاره در کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+45 # Kamyar 1401-04-05 22:23
فکر میکنم برای اجاره ماشین کروک در کیش BMW Z4 از کامارو و موستانگ بهتر باشه، البته ماشین های شاسی بلند هم خوبه توی کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+36 # saman 1401-04-07 02:14
از کیش اسپید ماشین اجاره کردم، سرویس دهی مناسب بود اما چیزی که متوجه شدم اجاره ماشین ارزان در کیش برای چند روز با هزینه کرایه تاکسی و با تاکسی جابجا شدن تقریبا برابر است مخصوصا اگر تابستان به کیش سفر می کنید توی گرما منتظر تاکسی بودن خیلی سخت هست و اجاره خودرو ارزان قیمت در کیش بهترین انتخاب هست.البته این نظر من هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+44 # ساسان 1401-04-16 11:39
از کیش اسپید برای اجاره خودرو در کیش ممنونم، خیلی سرویس دهی عالی بود ماشین بسیار تمیز بود و در فرودگاه کیش تحویل گرفتیم. کیش اسپید قبل از تحویل ماشین به مسافر یه کارواش کامل خودرو انجام میدن.بنظرم بهترین اجاره ماشین در کیش هستند.
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+44 # حمید 1401-06-08 10:13
کیش اسپید یکی از قدیمی ترین رنت ماشین در کیش هست، بنظرم برای اجاره ماشین در کیش بهتر و مطمئن تر از کیش اسپید نداریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+42 # تارا 1401-06-30 03:02
برای اجاره ماشین در کیش از کیش اسپید من ماشین های شاسی بلند و کروک و پیشنهاد میکنم توی جزیره کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+37 # حجازی 1401-07-08 05:36
مهم ترین چیز برای اجاره ماشین در کیش بنظر من نظم و سر ساعت تحویل دادن ماشین هست و کیش اسپید بسیار منظم و سر ساعت خودرو تحویل میده و در فرودگاه کیش تحویل میگیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+39 # بهزاد 1401-07-08 08:26
توی کیش خیلی خودروهای جالبی هست و اجاره ماشین در کیش خیلی لذت بخشه.اما امیداورم واردات ماشین آزاد بشه تا دوباره توی جزیره کیش ماشین های جدید بیاد و رنت ماشین جذاب تر بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+40 # تارا 1401-07-17 20:45
دلم کیش خواست بیام کیش ماشین اجاره کنم برم بگردم،خرید کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+42 # محمد 1401-08-14 05:46
کیش اسپید یکی از قدمی ترین و مطمئن ترین سایت های اجاره ماشین در کیش هست،همیشه در سفر به کیش از این سایت خودرو رنت میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+42 # hamed 1401-09-11 18:00
همیشه از کیش اسپید ماشین گرفتم و باز هم فقط اجاره ماشین در کیش فقط و فقط کیش اسپید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+38 # محمد رضا 1401-09-29 13:29
امیدوارم واردات ماشین در کیش باز بشه بتونیم برای اجاره ماشین در کیش خودرو های جدید و رنت کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+36 # Sasan 1401-09-30 17:21
به نظر من برای اجاره ماشین کروک در کیش فورد موستانگ بهترین گزینه کروک است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+40 # طاها 1401-10-06 13:39
سلام
من همیشه برای اجاره ماشین در کیش مزاحم شما میشم. میخواستم ازتون تشکر کتن بابت خدمات خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # فرناز 1401-10-08 06:05
برای اجاره ماشین در کیش من انتخابم ماشین کرورک مثل کامارو یا موستانگ هست 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+36 # میثم 1401-10-10 06:35
انتخاب من برای اجاره خودرو در کیش یک بی ام و ایکس ۶ هستش که خیلی وقته آرزو دارم بشینم پشت فرمونش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # پرویز 1401-10-12 00:26
امسال برای اجاره خودرو در کیش مزاحمتون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+34 # الهه 1401-10-18 19:10
تا حالا کیش نیومدم
میخوام فقط به عشق اجاره خودرو در کیش بیام
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # علی 1401-10-24 07:22
جزیره کیش به چندتا خودرو جدید احتیاج داره تا مثل گذشته جذاب بشه،باید واردات ماشین به کیش باز بشه تا اجاره ماشین در کیش مثل گذشته رونق پیدا کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # شیرین 1401-10-30 13:08
من انتخابم برای اجاره ماشین در کیش خودرو نیسان جوک هست هم قیمت خوبی داره هم سواری خوبی و مناسب جزیره کیش هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+31 # سارا 1401-12-25 16:41
قدیمی تریم ‌بهترین سایت اجاره ماشین در‌کیش کیش اسپید هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+28 # سمیرا 1402-01-03 18:40
اجاره ماشین در کیش توی عید واقعا واجبه وگرنه هیچ جا نمیشه رفت!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # محمد 1402-01-25 14:32
امیدوارم زود تر واردات ماشین باز بشه تا برای اجاره ماشین در کیش بتوانیم خودروهای ۲۰۲۳ رنت کنیم، وارد نشدن ماشین جدید به کیش تاثیر‌منفی در اجاره خودرو در کیش دارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+31 # تارا 1402-02-18 09:57
بهترین سایت اجاره و کرایه ماشین و خودرو در کیش وب سایت کیش اسپید هست هم قیمت ارزان میدهند و هم بدون چک ماشین رنت داده میشه.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+26 # محمد رضا 1402-02-20 06:57
سلام
برای اجاره ماشین در کیش به چه مدارکی نیاز هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # سارا 1402-02-21 15:04
من هر بار که اومدم جزیره از شما ماشین گرفتم و همیشه راضی بودم، هم خدمات خوب هم قیمت مناسب
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # علی 1402-03-24 01:14
بنظرم کیش اسپید بهترین شرکت اجاره ماشین در کیش است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+25 # آوا 1402-03-25 19:23
ما این هفته ازتون یک جوک اجاره کردیم و خیلی راضی بودیم خدمات عالی و سرویس دهی بی نظیر ممنون ازتون ^^
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # نادر 1402-04-01 02:22
باسلام کیش اسپید از قدیمی ترین و بهترین سایت های اجاره ماشین در کیش است و برای اجاره خودرو در کیش این شرکت پیشنهاد میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # شایان 1402-04-14 18:38
بهترین و قدیمی ترین سایت اجاره ماشین در کیش که بسیار مودب هستند کیش اسپید هست :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # sadegh 1402-04-17 18:35
بهترین ماشین برای اجاره در کیش ماشین های امریکایی هست. خیلی گولاخ هستن و با هیچ ماشین دیگه ای قابل مقایسه نیستن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # nader 1402-04-19 18:38
بنظم ماشین FJ بهترین ماشین برای اجاره در کیش هست حتما امتحان کنید این خودو را اجاره کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # سارا 1402-04-28 09:11
ناز نظر قیمت یسان جوک برای اجاره ماشین در کیش از همه خودرو ها بهتر هست،برای رنت ماشین این خودرو را در جزیره کیش کرایه کنید 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # طاهر 1402-04-28 12:40
برای اجاره ماشین در کیش اسپورتیج برای اجاره هم شاستی بلند ارزان قیمت هست هم خودروی خوبی برای کرایه هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # کامران 1402-04-30 18:56
تابستان بدون ماشین خیلی سخت میشه کیش این ور اون ور رفتن،اجاره ماشین در کیش واقعا لازم هست :oops:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # تارا 1402-05-04 08:35
ماشین کروک‌ برای اجاره ماشین در کیش اونم توی فصل تابستان مناسب نیست! من نمیدونم چرا ملت تو گرمای کیش ماشین کروک اجاره میکنند سقفش را هم باز میکنند زیر آفتاب گرم جزیره کیش، یکی نیست بیاد بگه خودروی کامارو و موستانگ کروک دیگه برای مرداد ماه که اوج گرما هست مناسب نیست شما سقفش باز میکنید!! :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # محمد 1402-05-05 02:41
برای اجاره ماشین در کیش اگر ماشین ارزان قیمت لازم دارید اما براتون مهم‌نیست که اتومات باشه اکسنت اجاره کنید خودروی مناسبی برای رنت هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # بیتا 1402-05-06 09:51
اگر دنبال یه ماشین جادار و خوب با قیمت مناسب باشید اجاره رنو داستر رو بهتون پیشنهاد میکنم :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+19 # محمد 1402-05-08 13:55
اگر قیمت اجاره ماشین در کیش ارزان تر بود مسافرت به کیش بیشتر میشد،و جزیره کیش شلوغ تر از همیشه بود،لطفا هزینه کرایه خودرو در کیش را کاهش بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # شهاب 1402-05-10 18:57
برای اجاره ماشین در کیش فقط لندکروز اونم اتاق ۲۰۰ یا ۳۰۰ جدیدش. اگر طرفدار حضرت هستید حتما امتحانش کنید ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # sasan 1402-05-14 17:50
خیلی دلم میخواد برم کیش برای اجاره ماشین خودروی مازراتی رنت کنم. بنظرم مازراتی و بنز SLK بهترین ماشین های کیش هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+19 # فراز 1402-05-17 20:56
این که توی میش برای اجاره ماشین رنگ های شاد و خوب وجود داره عالیه،اکثر شهرهای دیگه فقط رنگ مشکی و سفید و نفره ای میبینی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # حنا 1402-05-19 06:32
اجاره ماشین در کیش فقط دوج‌چلنجر، اصلا ماشین فقط ماشین امریکایی :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # حامد 1402-05-25 06:28
امیدوارم واردات ماشین باز بشه تا برای اجاره ماشین در کیش، بشه خودرو های جدید با قیمت ارزان رنت کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # سامان 1402-06-06 21:55
تجربه اجاره ماشین در کیش را داشتم. از همه شهر های دیگه کشور منظم تر هست و خودرو رنت شده را حتما کارواش شده تحویل میدهند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # سینا 1402-06-07 18:38
بنظر من اجاره ماشین در کیش یعنی لامبورگینی، مازراتی لاوانته، بنز cls، bmw m4 باقی خودرو ها برای رنت در کیش سوسول بازیه 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # nader 1402-06-17 07:48
دلم میخواد برای اجاره ماشین در کیش بیام جزیره کیش و نه یه ماشین ارزان قیمت بلکه همه خودرو های گران قیمتش را رنت کنم جوری که از هرچی ماشین هست حالم بهم بخوره و باقی زندگیم با دوچرخه این ور اون ور برم 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+19 # tara 1402-06-23 14:22
تویوتا فورچونر برای اجازه ماشین در کیش خودروی مناسبی هست و در صورتی که تعدادتون زیاد هست حتما هم ماشین را در کیش رنت کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # ماهان 1402-06-25 08:35
فصل تابستان برای سفر به کیش حتما باید ماشین اجاره کرد،بدون رنت ماشین در کیش امکان پذیر نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # Sara 1402-07-17 01:15
سلام امکان تحویل خودرو در هر مکانی که بخواییم وجود داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # Amir 1402-07-17 01:17
بهترین هستید، موفق باشید. :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # نازنین 1402-08-06 23:23
الان برای اجاره ماشین در کیش فصل ماشین کروک و ماشین امریکایی هست. تو این هوای عالی کیش باید ماشین کروک رنت کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # دیبا 1402-08-17 22:18
اجاره ماشین در کیش فقط اونجایی که میفهمی خودروهای تولید داخل چقدر قدیمی و بی کیفیت هستند و از لحاظ تکنولوژی چقدر از رده خارج هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # shahab 1402-08-22 09:16
اجاره ماشین در کیش یعنی فقط خودروی امریکایی و اون هم کروک. الان که هوا خنک شده از اجاره ماشین کروک در کیش لذت ببرید. منظورم کامارو و موستانگ هست. :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # محمد 1402-08-26 12:56
رنت ماشین در کیش فقط کامارو اگر نبود موستانگ اجاره کنید.
خلاصه ماشین برای اجاره فقط ماشین کروک 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # alireza 1402-09-10 03:42
اجاره ماشین در کیش مهمترین چیز بعد از خرید بلیط هواپیما برای سفر به کیش است دوستان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # تینا 1402-09-16 20:29
برای اجاره ماشین کیش محصولات امریکایی فورد بنظرم از خودروهای کره ای بهتر هستند، برای رنت ماشین امریکایی در کیش اجاره کنید که در خود ایران موجود نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # sasan 1402-09-21 13:37
اگر قیمتش براتون مهم نیست بهترین برای اجاره ماشین در کیش میشه تویوتا لندکروز ژاپنی.
حتی بنز و BMW سواری این ماشین را نداره! ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # محمد رضا 1402-09-24 10:10
بهترین سایت اجاره ماشین در کیش سایت کیش اسپید هست، هم مطمئن هست ‌هم بسیار مودب هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # مهدی 1402-09-27 12:05
ما ازتون ماشین اجاره کردیم هم ماشین خیلی تمیز بود هم تحویل ماشین در کیش به موقع انجام شد.
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # رضا 1402-10-02 00:19
بهترین ماشین برای اجاره در کیش اسپرتیج هست، بنظر من اسپرتیج بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # شایان 1402-10-24 13:49
اجاره ماشین در کیش اونم تو بهمن ماه باید فقط خودرو کروک باشد اونم تو این هوای خوب الان جزیره کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # دانیال 1402-10-24 14:19
اجاره ماشین در کیش از نون شب مهم تره برای سفر به کیش 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

اجاره ماشین در کیش
Average Rating: 5
Votes: 5287
Reviews: 4874
اجاره ماشین کیش

اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش اجاره ماشین در کیش با تخفیف ویژه
When: -
Where: مرکز اجاره ماشین
بازار شارستان
کیش
همکف
اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-اجاره ماشین ارزان در کیش office: +98.912.606.08.86

Top 4 Cars for rent in kish


1. اسپرتیج

2. نیسان جوک

3. کامارو کروک

4. موستانگ کروک

...
50% تخفیف اجاره
اجاره در کیش
اجاره در کیش اجاره در کیش
When: -
Where: مرکز اجاره کیش
بازار شارستان
کیش
طبقه اول واحد ۷۶