اجاره قایق Azimut 55 در کیش

اجاره قایق Azimut 55 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

📏 طول قایق : ۱۱.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  30.360.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Prestige 400 در کیش

اجاره قایق Prestige 400 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

📏 طول قایق : ۱۱.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  16.240.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Leader 8 در کیش

اجاره قایق Leader 8 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۸متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 
اجاره قایق NC 11 در کیش

اجاره قایق NC 11 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۱۱نفر

📏 طول قایق : ۱۱متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  13.200.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Regal 28 در کیش

اجاره قایق Regal 28 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۸.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Merry Fisher 795 در کیش

اجاره قایق Merry Fisher 795 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۷.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  5.010.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 
اجاره قایق Cap Camarat 8.5 CC در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 CC در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۱۰نفر

📏 طول قایق : ۸.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  7.590.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Mercury در کیش

اجاره قایق Mercury در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۶متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  5.465.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Sting ray در کیش

اجاره قایق Stingray در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۶متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.036.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 
اجاره قایق Cap Camarat 7.5 DC در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 7.5 DC در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۷.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.900.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Searay در کیش

اجاره قایق Searay در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۷متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  4.555.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Silver Craft در کیش

اجاره قایق Silver Craft در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۱۲نفر

📏 طول قایق : ۱۲متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 
اجاره قایق Mohajer Boat در کیش

اجاره قایق Mohajer Boat در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۶متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  2.280.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Merry Fisher 695 در کیش

اجاره قایق Merry Fisher 695 در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۷متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.010.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Jet Boat 230 Wake در کیش

اجاره قایق Jet Boat 230 Wake در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۷متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  10.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 
اجاره قایق Cap Camarat 8.5 WA در کیش

اجاره قایق Cap Camarat 8.5 WA در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۷نفر

📏 طول قایق : ۷.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  6.550.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Cap Cammarat 6.5 BR در کیش

اجاره قایق Cap Cammarat 6.5 BR در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۶.۵متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  3.650.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

اجاره قایق Badili در کیش

اجاره قایق Badili در کیش

🚤 ظرفیت قایق :  ۶نفر

📏 طول قایق : ۷متر

💰 مبلغ اجاره قایق برای ۱ ساعت  1.900.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458700 - 09126060886

رزرو کنیدشرایط اجاره قایق در کیش

اجاره موتور در کیشاجاره ماشین در کیش

 

 

 

اجاره قایق تفریحی در کیش

گشتهای دریایی و بازدید از جاذبههای دریایی جزیره از دیگر خاطرات ماندگار مسافرت به کیش است که به هر مسافری توصیه میشود. قرارداد اجاره انواع قایق و وسایل حملونقل دریایی در مارینها (کلوپهای تفریحات دریایی) بسته میشود که طیفی متنوع از شناور، قایق و کشتی را عرضه میکنند.

اجاره قایق در کیش

برایاستفادهازگشتهای دریایی انواع قایقها برای اجاره موجود هستند

قایقهای دو موتوره: این گروه از قایقها با ظرفیت 4 تا 7 نفر، بسیار مناسب برای گشت‌‌های دریایی  و مشاهده سایتهای تجمع آبزیان به شمار میآیند. انتخاب سایت مورد بازدید، مشاهده آکواریوم یا بازدید از سایت لاکپشتها، معمولا بر عهده بازدید کننده و مدت زمان گشت 20 دقیقه است.

قیمت اجاره قایق در کیش 

اجاره قایق‌‌ اسپرت در کیش

 این دسته از قایقها  قایقهای بدون کابین با امکانات محدود و ظرفیت 8تا 10 برای گشتهای کوتاه مدت در نظر گرفته میشوند.

 

اجاره یات در کیش

واژه یات برگرفته از واژه هلندی jacht به معنای شکار است و به قایق یا کشتی تفریحی اطلاق میشود. این نوع کشتی در دو نوع موتوری و بادبانی موجود بوده و یاتهای بزرگتر از زمین گلف را سوپر یات مینامند که بسیار لوکس هستند. در ایران کشتی‌‌های تفریحی را به طور کلی  به نام یات میشناسند. این کشتیها به مناسبت برخورداری از  امکانات رفاهی گسترده مثل اتاقخواب، اتاقخواب مستر، عرشه بزرگ، ایرکاندیشن و تلویزیون، سرویس بهداشتی و حمام به هتل‌‌های شناور بر آب مشهورند و لوکسترین و کاملترین گزینه برای اجاره وسیله حملو نقل دریایی برای برگزاری مراسم تولد، جشنها و سورپرایزها به شمار میآیند. یاتها معمولا با کاپیتان اجاره داده میشوند و مدت زمان قرارداد دو یا سه میباشد که این بازه زمانی در صورت تمایل مشتری برای حضور بیشتر بر سطح آب قابل تمدید خواهد بود. امروزه دیزاین و طراحی متناسب با مراسم و جشن مشتریان نیز در خدمات این کشتیهای تفریحی گنجانده شده است؛ مانند عکسبرداری و تولید آلبوم، فیلمبرداری و تولید کلیپ و مانند آن. ظرفیت معمول یات‌ 10 تا 15 نفر را شامل میشود.

اجاره قایق کیش

لطفا برای اجاره قایق در کیش با شماره های سایت کیش اسپید تماس بگیرید

اجاره قایق در کیش

شما می‌توانید یک تجربه منحصر به فرد را با اجاره قایق در کیش تفریحی بر روی آب های خلیج فارس تجربه کنید. شما می‌توانید با استفاده از خدمات کیش اسپید از قایق سواری و سپری کردن اوقاتی بسیار دلنشین بهره‌مند شوید. این شرکت امکان اجاره کردن انواع مختلف قایق‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. از جمله این قایق‌ها می‌توان به تور دریایی vip ماهیگیری، تور ویژه دریایی همراه با تیم تشریفات و تور کامل دریایی همراه با قایق stingray اشاره کرد.

اجاره یات در کیش

هر یک از این تورها خدمات و تفریحات ویژه و هیجان انگیزی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال در صورت رزرو تور ماهیگیری مربیان حرفه‌ای نحوه ماهیگیری را به شما آموزش خواهند داد. همچنین قایق stingray با خدماتی همچون شنا، فری دایو، ماهیگیری و پذیرایی همراه است. رزور یک قایق در جزیره کیش می‌تواند تجربه‌ای جدید و خاطره‌انگیز را برای شما به ارمغان بیاورد. شما با اجاره قایق در کیش می‌توانید تولدها و سورپرایزهای خود را در یات­های تفریحی برگزار کنید. این قایق‌ها از تمام امکانات رفاهی همچون اتاق خواب مستر، سرویس بهداشتی، حمام، تلویزیون و ... برخوردار هستند.

اجاره قایق خصوصی در کیش

قبل از شروع تور تفریحی جهت امنیت مسافران با قایق شرایط آب و هوایی کاملا سنجیده می‌شود. همچنین  قایق‌ها توسط کاپیتان هدایت می‌شوند و در نتیجه هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

 

خدمات ویژه قایق های تفریحی

 

شما می توانید از این تفریح به صورت ویژه و VIP هم استفاده کنید. قایق های تفریحی به علت ظاهر لوکس و جذابی که دارند شما می توانید برای مراسم سالگرد، تولد، ماه عسل و… را به گونه ای متفاوت و خاص برگزار کنید. خدماتی که برای رزرو VIP می توانید رزرو کنید عبارت است از: بادکنک، گل آرایی، میوه آرایی، فینگرفود، کیک و شیرینی، وعده غذا و…

البته شما میتوانید تمام این خدمات را به سلیقه و مطابق میل خودتان نیز انتخاب کنید. فقط کافی است آن چیزی را که مدنظرتان هست را با کارشناسان فروش ما در میان بگذارید تا به بهترین نحو ممکن برای شما آماده سازی انجام دهند. برای رزرو اجاره قایق تفریحی به صورت VIP باید زودتر و از قبل هماهنگ کنید تا بتوانیم به بهترین شکل آماده سازی های لازم را برای شما انجام دهیم. لازم به ذکر است که هزینه این خدمات بر اساس خواسته های شما متفاوت است و جداگانه محاسبه میشود.

 

شرایط رزرو

 

شرایط اجاره قایق تفریحی در کیش به این صورت است که شما به صورت ساعتی امکان رزرو دارید از طلوع تا غروب آفتاب که حداقل زمان رزرو یک ساعت و  حداکثر زمان رزرو از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب می باشد.

ظرفیت یات ها حداکثر ۱۵ نفر است و محدودیت سنی هم ندارد.شما خودتان امکان کنترل و هدایت قایق را ندارید و یک ناخدا شما را همراهی میکند.  قایق ها توسط ناخدا هدایت میشوند که با خاطری امن و اسوده سفر خود را توام با آرامش ولذت به اتمام برسانید میزبانی تورهای گردشگری و یات در جزیره زیبای کیش به قدری جذاب و پرخاطره خواهد شد که مسافرانی که برای اولین بار جزیره زیبای کیش را برای مسافرت انتخاب میکنند مجددا در سالهای آتی به نگین خلیج فارس جزیره زیبای کیش سفر خواهند کرد ساحل بسیار زیبا و آرام زیبایی کم نظیر را به تصویر خواهد کشید. برای رزرو تور یات های VIP با توجه به تغییرات جوی همه روزه امکان رزرو وجود نخواهد داشت. بهترین  زمان برای رزور و هماهنگی یات این است که قبل از دریافت رزرو نسب به آگاهی شرایط جوی وامنیت سفردریایی اقدام فرمایید. هر چند اشخاص مسئول باشگاه های دریایی کاملا مطلع و مجرب به اهمیت این موضوع پایبند هستند. همانطورکه گفته شد برای به تصویر کشیدن لحظات، شما میتوانید عکس های خودرا با توجه به نمای پشت و متریال مینیمال یات ها به همراه آبی دریا به خوبی ثبت کنید. حس ناب لحظاتی که شما در این بین سپری خواهید کرد به یاد ماندی خواهد شد. خلیج همیشگی فارس در میان آب های خود جزیره ای به وسعت 90 کیلومتر جای داده که مرجان ها با احاطه کردن اطراف این جزیره به شفافیت آب های آن نیز افزوده اند. در میان این وسعت بی کران خلیج یات ها زیبای خودرا به رخ خواهند کشید. پیشنهاد ما به شما این است که با مراجعه به باشگاه های دریایی نسبت به مراحل عکس برداری و فیلم برداری اقدام کنید زیرا فیلمبرادری از این مناظر این شرایط را فراهم خواهد کرد که شما حد اقل یک ویدئو از این مناظر برای ثبت خاطرات خود تهیه نمایید.

 

شما میتوانید برای رزرو با دفتر تماس بگیرید تا کارشناسان فروش شما را راهنمایی کنند و عکس و فیلم های یات های تفریحی را برایتان ارسال کنند تا شما با مشاوره با کارشناسان فروش بهترین تصمیم و انتخاب را داشته باشید و ازین تفریح جذاب به بهترین نحو استفاده کنید.

یکی دیگر از امکانات و خدماتی که یات ها در اختیار شما قرار میدهند ماهیگیری است برای علاقه مندان به ماهیگیری در یک فضای ساکت و آرام در هوایی دلپذیر بسیار هیجان انگیز و دوست داشتنی است. ماهیگیری در مناطق مشخصی انجام میشود که در آن مناطق ماهی های زیادی وجود دارد.

  

سوالات پر تکرار

 

چند روز قبل برای خدمات VIP اقدام کنیم؟

باتوجه به شرایط جوی و مساعد بودن آب و هوا شما میتوانید حداقل ۲ الی ۳ روز قبل رزرو خود را به صورت تلفنی انجام دهید.

 

هزینه اجاره قایق تفریحی در کمترین حالت چقدر می باشد؟

در کمترین حالت هزینه قایق تفریحی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

آیا برای استفاده از یات ها محدودیت زمانی وجود دارد؟

 بله حداکثر زمانی که میتوانید از یات ها استفاده کنید از طلوع تا غروب آفتاب می باشد.

 

امکان رزرو یات های تفریحی به تنهایی هست ؟ بله البته که حتما ناخدا شما را همراهی میکند وامکان رزرو یات ها به تنهایی با هدایت و کنترل خودتان وجود ندارد.

 

 

یات 55 azimut

⭐⭐⭐⭐⭐

قایق NC 11

⭐⭐⭐⭐

قایق Regal 28

⭐⭐⭐

قایق Leader 8

⭐⭐

قایق Merry fisher 

 

 

دیدگاه‌ها  

+105 # مهنا 1400-01-10 09:31
سلام روز بخیر
خواستم تشکر کنم بابت رزرو قایق و یات که در کیش ازتون اجاره کردم .هم قیمت مناسب بود و هم برخورد کارکنان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+109 # سحر 1400-01-10 09:32
قایق ظرفیت چند نفر داره ؟ خدمات گل آرایی هم برای مراسم روی قایق انجام میدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+97 # وب سایت کیش اسپید 1400-01-11 07:07
با سلام
ظرفیت قایق های خصوصی تفریحی در کیش حدود ۷ نفر هست.
برای خدمات گل آرایی یا نزیین قایق از قبل با دفتر کیش لطفا هماهنگ نمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+96 # sahar 1400-01-10 11:31
همه چی خیلی مرتب و طبق صحبتهای انجام شده بود به ما که خیلی خوش گذشت
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+105 # شادی 1400-01-10 11:32
سلام .اجاره قایق تفریحی و خصوصی در کیش رو چطوری میتونم رزرو کنم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+99 # وب سایت کیش اسپید 1400-01-11 07:08
با سلام
لطفا برای اجاره قایق در کیش با شماره های دفتر تماس بگیرید و رزرو نمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+94 # hasanpoor 1400-01-10 11:37
مرسی مرسی واقعا روز فوق العاده ای داشتیم :-) همه چیز عالی بود قایق رو واسه تولد همسرم گرفتم ازتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+84 # احمدرضا 1400-01-21 15:01
واااااای عجی قایق هایی دارید بهترین برنامه تفریحی که تو عمرم رفتم ممنون از سرویس دهی خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+83 # ziya 1400-01-21 15:02
سلام میتونم برای ۶ نفر هماهنگ کنم به مدت سه ساعت و اینکه اگر امکانش باشه غواصی هم بتونیم استفاده کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+93 # شیما 1400-03-26 15:09
سلام من میخواهم برای ۲ ساعت رزرو کنم امکان داره با توجه به تینکه تولد میخواهیم بگیریم کیک و بادکنک با خودمون بیاریم البته دفعه قبل زحمت کشیدید هماهنگ کردید برامون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+92 # پریسا خالقی 1400-04-06 15:32
درود....بابت روز خوبی که برای ما ساختد بسار سپاسگزارم....همه چیز طبق برنامه و منظم....عالی بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+92 # فتحی 1400-04-06 15:46
ببخشید میشه لطفا عکس از خود قایق رو واسمون واتس اپ کنید و برای فردا صبح هم تایم ازاد دارید که من رزرو کنم از الان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+51 # شیوا احمدی 1400-08-01 23:00
همه این قایق ها برای رزرو موجوده؟! فکر نمیکردم تو ایران بشه اینا رو رزرو کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # سوسن 1401-03-21 08:50
از سایت کیش اسپید قایق اجاره کردیم، یات بسیار زیبا و مجللی بود، توی قایق از ما پذیرایی کردن و رفتارشون بسیار خوب و حرفه ای بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+33 # Shirin 1401-03-21 08:52
برای اجاره قایق در کیش بهترین قایق تفریحی برای مجموعه کیش اسپید هست،پیشنهاد من برای اجاره یات در کیش همین سایت هست، با تشکر از سایت محترم kishspeed
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+31 # Kamyar 1401-04-05 22:28
اجاره قایق تفریحی در کیش فقط پرستیج، از همه یا یات ها و قایق ها در کیش بهتره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+32 # haniyeh 1401-04-07 02:18
اجاره قایق در کیش برای جشن تولد خیلی خوبه :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+25 # ساسان 1401-04-16 11:45
من میگم اجاره قایق تفریحی در کیش فقط meryfisher، از همه یا یات ها و قایق ها در کیش بهتره - البته این نظره منه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+25 # تابان 1401-06-08 10:15
اجاره کشتی خصوصی در کیش بنظرم یکی از بهترین تفریحات در کیش هست، حتما امتحان کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # mohammad 1401-07-08 08:30
اجاره یات در کیش و اجاره قایق تفریحی در کیش یکی از باحال ترین کارایی هست که توی مسافرت به جزیره کیش میشه انجام داد.بنظرم بجای خرید کردن توی مسافرت آدم باید فقط هزینه تفریح کنه :)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # نوید 1401-07-20 10:30
دلم میخواد برای اجاره قایق تفریحی در کیش یه سفر برم جزیره کیش :-*
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # محمد 1401-08-14 05:49
اجاره قایق تفریحی در کیش اونم بصورت خصوصی با یه یات شیک،خیلی خوبه، بنظر من سفر به کیش و به یاد ماندنی میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # صادق 1401-09-11 18:04
برای اجاره قایق تفریخی در کیش سایت کیش اسپید از لحاظ قیمت و کیفیت نسبت به جاهای دیگه بنظر من بهتر هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # تارا 1401-09-28 11:23
از بهترین خدمات تفریحی در کیش اجاره قایق هست.
بنظر من توی فصل خوب کیش حتما قایق اجاره کنید :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # صادق 1401-09-29 13:27
یکی از بهترین تفریحات در کیش اجاره قایق تفریحی هست.خلیج فارس فوق العاده زیبا و قشنگ هست.حتمت امتحان کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # دانیال 1401-10-24 07:18
اجاره قایق در کیش و اجاره یات در کیش ۲ تا تفریح سنگین و باحال توی جزیره هست که قطعا ارزشش را داره،حتما امتحان کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+19 # شیرین 1401-10-30 13:12
اجاره یات در کیش و اجاره قایق تفریحی در کیش برای عکاسی و گرفتن جشن تولد روی آب بسیار مناسب هست،حتما امتحان کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # حسین 1402-02-20 12:40
برای اجاره قایق در کیش شرایط به چه صورت هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # خشایار 1402-02-20 12:41
برای تولد اگر بخواییم یات در کیش اجاره کنیم شرایط به چه صورت هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # دامون 1402-02-20 12:42
سری قبل ازتون قایق تفریحی اجاره کردیم و بسیار بهمون خوش گذشت، این سری که خواستیم بیایم کیش حتما دوباره مزاحمتون میشیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # Yara 1402-02-22 12:44
پدر من عاشق ماهیگیری هست فکر میکنم از ایده ماهیگیری وسط دریا را خیلی دوست داشته باشه :D
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # نادر 1402-04-01 02:26
باسلام کیش اسپید از قدیمی ترین و بهترین سایت های اجاره قایق در کیش است و برای اجاره یات در کیش با قیمت متاسب این شرکت را پیشنهاد میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # sadegh 1402-04-17 18:37
بهترین قایق و یات ها در کیش برای اجاره قایق های فرانسوی هستند.خیلی شیک و تجملاتی و زیبا هستند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # nader 1402-04-19 18:41
توی فصل خنک تولد در قایق یا یه جشن کوچیک در یات های زیبای کیش خیلی حال میده :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # طاهر 1402-04-28 12:46
اجاره قایق در کیش یکی از بهترین تفریحات در کیش هست :zzz
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # تارا 1402-05-04 08:37
جشن تولد توی قایق روی آب تو جزیره کیش خیلی ایده ی جالبی هست آقایون یاد بگیرن قایق اجاره کنند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+14 # فراز 1402-05-17 20:58
داخل مارینای کیش قایق ها و یات های اجاره ای رو دیدم عالی بودن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+16 # حنا 1402-05-19 06:34
برای اجاره قایق در کیش ، یات پرستیژ بهترین یات کیش هست که داخل مارینا کیش وجود داره،از دور نگاه کردنش هم لذت بخشه :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # حامد 1402-05-25 06:31
اگر واردات باز بود کلی یات و قایق جدید با قیمت مناسب و ارزان تو کیش بود و میشد برای اجاره قایق تفریحی در کیش ازشون استفاده کرد حتی باقیمت ارزان بجای اجاره و رنت خرید شخصی کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # دیبا 1402-08-17 22:23
دیکه ماشین بازی تو کیش داره میره کنار و جاشو به قایق بازی و یات بازی میده.
اگر به کیش سفر میکنید حتما قایق اجاره کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # shahab 1402-08-22 09:11
فصل اجاره قایق در کیش اومد و الان دیگه بهترین زمان برای کرایه یات و قایق در جزیره زیبای کیش هست. :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # محمد 1402-08-26 12:23
برای اجاره قایق در کیش قایق کف شیشه ای هم خوبه بنظرم رفتید جزیره کیش امتحان کنید یک بار ارزشش و داره مخصوصا وقتی دریا آرام هست و آب دریا شفاف میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # alireza 1402-09-10 03:55
اجاره قایق تفریحی در کیش اونم تو هوای خوب کیش خیلی میچسبه 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # sasan 1402-09-21 13:41
بهترین قایق ها و یات هایی که درکیش میشه اجاره کرد قایق هایی هست که ساخت شرکت Jeanneau فرانسه است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # شایان 1402-10-24 14:14
اجاره قایق تفریحی در کیش برای جشن تولد یا فیلم برداری عروسی خیلی کار جالب و خلاقانه ای هست. حتما این اجاره یات در کیش را امتحان کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # دانیال 1402-10-24 14:27
تا حالا اجاره قایق در کیش را امتحان نکردم
اگه کسی امتحان کرده بگه چطور بوده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

اجاره قایق در کیش
Average Rating: 5
Votes: 1097
Reviews: 1004
اجاره قایق کیش

۵۰٪ تخفیف اجاره قایق در کیش

اجاره قایق در کیش اجاره قایق در کیش با تخفیف ویژه
When: -
Where: مرکز اجاره قایق
بازار شارستان
کیش
طبقه اول واحد ۷۶
اجاره قایق در کیش-اجاره یات در کیش-اجاره قایق خصوصی در کیش
اجاره یات کیش

اجاره یات کیش

اجاره یات کیش اجاره یات کیش
When: -
Where: مرکز اجاره قایق
بازار شارستان
کیش
طبقه اول واحد ۷۶
50% تخفیف اجاره
اجاره در کیش
اجاره در کیش اجاره در کیش
When: -
Where: مرکز اجاره کیش
بازار شارستان
کیش
طبقه اول واحد ۷۶